bbin平台注册送彩金

中心提示:中心提示:邵子神数歌诀,夏历闰四月出生人的运气简评。
 绿杨冉冉屈春终、叶凤将至示将登。生长正闰四月是、月朔堂前见喜庆。
 四月加闰在炎天、初二落草到人世。石榴花开红日映、喜雀枝上叫争宣。
 葵花绽蕊子规啼、芍药开放子规啼。闰四初三灵胎降、洞房怙恃自怡怡。
 梅前乍情形添和、黄鸟不住枝上歌。时正四月重一闰、初四房中灵胎落。
 熏风炎炎半炎天、蝉声不住啼声喧。闰到四月初五日、堂上双亲见笑颜。
 榴花如火映日红、夏秋已过又相逢。生值闰四初六日、明月未满当如弓。
 熏风炎炎景自韶、梅雨欠安滴花梢。生逢闺四初七日、梦兆罢暑降凤毛。
 梅雨相逢滴花折、寝庙照旧荐樱桃。生逢闰四初八日、月挂长城影渐高。
 榴花遇雨色更红、梦秋已过又相逢。生逢闰四初九日、月挂柳梢影渐明。
 相逢梅雨度薰风、枝头杏大如金铃。生逢闰四初旬日、喜配羡侣色代红。
 紫荆花开映日红、满园桃李挂金铃。闰四月生十一日、丹木樨落子初成。
 榴花开放映日红、杨枝高处蝉声鸣。闰四月生十二日、梨花朵朵似银铃。
 柳阴深处燕语鸣、夏季炎炎来熏风。闰四月生十三日、杜鹃枝上唱晓情。
 子规啼唤迎送生、后天主定甚清楚。闰四月生十四日、怙恃堂前添笑颜。
 珠帘不卷燕子规、杜鹃啼声声甚苦。黄鸟弄音枝上呀、闰四月生十五日。
 定你生日何日生、上弦月朗朔风清。生逢闰四月十六、熏风吹动子规声。
 葵花绽蕊孟夏时、闰四月生是十七。落花絮飞人长在、怙恃恩育与天齐。
 熏风吹动半炎天、燕语不住子规还。闰四月生十八日、怙恃堂上添笑颜。
 闰四月生夏景天、绿柳枝上蝉对喧。生逢正是十九日、怙恃堂前添笑颜。
 榴花开放映日红、黄鸟弄巧树上鸣。桃李满树结效果、闰四月内二十生。
 闰四月生孟夏期、命元生辰二十一。葵花似花花如比、桑蚕枝上黄鸟楼。
 时价佳景孟炎天、一生造化定本源。生逢正是闰四月、二十一日降人世。
 庭前榴花满树鲜、闰四月生半炎天。二十三日身降世、暮晚峥嵘寿南山。
 榴花开放映日红、杨柳深处蝉声鸣。时价佳景闰四月、二十四日现体态。
 葵花初绽黄鸟欢、杜鹃啼鸣半炎天。闰四月生二十四、胎元园满降人世。
 东风吹动柳叶青、柳树林中蝉声鸣。生日定是闰四月、二十六日降身生。
 梅花开放满堂乐、佳节相逢正炎天。生日原是闰四月、二十七日降人世。
 先造去世来后造生、闰四月内是元庚。生日正逢二十八、灵胎落地母子宁。
 青木野景正炎天、子规枝上啼声喧。闰四月生二十九、晚景禄寿保平安。
 薰风过处杨柳青、黄杏结炎似金铃。闰四月生三旬日、终身衣禄保安荣。
与“传世歌诀:夏历闰四月出生人的运气简评”相干的文章